Admisions

ACCÉS A GRAU MITJÀ

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM).
 • Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (*PCPI).
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

ACCÉS A GRAU SUPERIOR

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

També es pot accedir amb el títol de tècnic del mateix itinerari del cicle que es vol cursar.

Centres associats